•  opere
TURI SIMETI 
 Opera 12 ovali neri di TURI SIMETI
12 ovali neri
 Opera Grande tondo bianco  di TURI SIMETI
Grande tondo bianco
 Opera Ovale verde di TURI SIMETI
Ovale verde
 Opera Un ovale nero di TURI SIMETI
Un ovale nero
  
 << ]1[ >> BIOGRAFIA